What does Gora mean in Spanish?Gora: Wiktionary: ágora → agora. Synonyms for “ágora”: plaza; foro; fórum.